اجاره و فروش باند و بلند گو

  • بلندگو ها دارای همه ی اجزای زنجیره صوتی مهم هستند؛اما هرچقدر هم که خوب باشند،وقتی شما به حاصل کار آن ها گوش میکنید،فقط آنچه را که از بلندگو پخش میشود،میشنوید. و به عبارت دیگر کیفیت هر صدایی را که شما ارزیابی میکنید،آنالوگ یا دیجیتال،براساس چیزی است که از بلندگو شما میشنوید.توجه به اهمیت بلندگو شاید به این دلیل است که آخرین حلقه زنجیره صوتی است.بلندگو نیز مانند میکروفن،یک مبدل است اما،برعکس آن عمل میکند و به جای تبدیل انرژی صوتی به انرژی الکتریکی،انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل میکند. سیستم بلندگو کار یک بلندگو،تبدیل انرژی الکتریکی به انژِی مکانیکی و بعد از آن به انرژی آکوستیکی است.از نظر تئوری،یک بلندگو باید قادر باشد تا تمام بسامد ها را به صورت خطی پخش کند(خروجی آن متناسب با ورودی تغییر کند).اما در عمل این اتفاق نمی افتد.بلندگویی که،برای تولید امواج صوتی با بسامد پایین،به اندازه کافی بزرگ باشد،قادر به پخش،بسامد های بالا به طور مطلوب نخواهد بود.برعکس،بلندگویی که قابلیت پخش طول موج های کوتاه را دارد،توانایی پخش موج های بلندتر را ندارد. به عنوان مثال،بیشتر گیرنده های رادیو_تلوزیونی دارای یک بلندگو هستند
9999988776666
تماس با مدیریت